Prílohy ku zmluvám o dodávke vody a odvádzaní vôd   Príloha č. 5: Príloha č. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov „Zoznam znečisťujúcich látok“ – aktuálne znenie predpisu sa nachádza na Príloha č. 6:  Príloha č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ – aktuálne znenie predpisu sa nachádza na Príloha č.7: Reklamačný poriadok PVS, a.s.Považská bystrica Ponuka: Novému záujemcovi o dodávku vody alebo odvádzanie vôd bude na základe žiadosti o pripojenie zaslaný návrh Zmluvy o dodávke vody a odvádzaní vôd. Taktiež mu budú určené technické podmienky pripojenia, miesto pripojenia a pod. Výroba a dodávka vody - Vladislav Goga (042 448 5492)   goga@dnvenergo.sk   Odvádzanie vôd a kanalizacie - Pavol Pohanka (042 448 5483)   pohanka@dnvenergo.sk Vodohospodár - Mgr. Ján Pluhár (042 448 5496)      pluhar@dnvenergo.sk