Právna forma Akciová spoločnosť Dátum založenia: 18.04.2001 Dátum zápisu do obchodného registra: 18.04.2001 Registrácia: Okresný súd v Trenčíne, OR – Vložka č. 10245/R, Oddiel: Sa Predstavenstvo Ing. Ivan Koložváry - predseda Ing. Miroslav Marcinek - člen Lenka Vozárová MBA - člen Dozorná rada Ivan Koložváry Ing. Jana Rajcová Jozef Sekula Hlavný predmet podnikania spoločnosti dodávka a distribúcia plynu výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody dodávka cirkulačnej chladiacej vody zneškodňovanie odpadov neutralizáciou, deemulgáciou, čistenie a odvod odpadových vôd montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb Politika ISR Aktuálny výpis ORSR