Neutralizačná stanica - zneškodnovanie kyslých a alkalických odpadov a vôd s obsahom   niektorých kovov Deemulgačná stanica - zneškodnovanie rezných emulzií a zmesí oleja s vodou Podmienky preberania odpadu na prevádzky neutralizačnej stanice a deemulgačnej stanice Aby bolo možné dovezený odpad prijať na zneškodnenie, musia byť vopred splnené nasledovné podmienky: 1. Objednávka zneškodnenia odpadu 2. Dodanie reprezentatívnej vzorky odpadu s opisom vlastností a zloženia 3. Vykonanie testu zneškodnenia s pozitívnym výsledkom 4. Uzatvorenie zmluvy na zneškodnenie 5. Dohodnutie dátumu a času dovozu odpadu vopred 6. Zhoda vlastností odpadu s pôvodnou vzorkou Platné povolenia pre prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov vydané podľa zákony č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Integrované povolenie: IP č. 138-8851/2015/Mar/770740114 zo dňa 31.03.2015     IP zmena č.1: 6933-32457/2015/Mar/770740114/Z1-SP  zo dňa 04.11.2015 IP zmena č.2: 6954-33839/2016/Koz/770740114/Z2  zo dňa 28.10.2016 IP zmena č.3: 4746-18920/2018/Mar/770740114/Z3 zo dňa 11.6.2018 Zoznam druhov odpadov zneškodňovaných na neutralizačnej stanici Zoznam druhov odpadov zneškodňovaných na deemulgačnej stanici IP zmena č.4: 7955/77/2021-33764/2021/770740114/Z4 zo dňa 10.9.2021 IP zmena č.5: 9925/77/2022-39789/2022/770740114/Z5 zo dňa 16.11.2022