Neutralizačná stanica - zneškodnovanie kyslých a alkalických odpadov a vôd s obsahom   niektorých kovov Deemulgačná stanica - zneškodnovanie rezných emulzií a zmesí oleja s vodou Podmienky preberania odpadu na prevádzky neutralizačnej stanice a deemulgačnej stanice Aby bolo možné dovezený odpad prijať na zneškodnenie, musia byť vopred splnené nasledovné podmienky: 1. Objednávka zneškodnenia odpadu 2. Dodanie reprezentatívnej vzorky odpadu s opisom vlastností a zloženia 3. Vykonanie testu zneškodnenia s pozitívnym výsledkom 4. Uzatvorenie zmluvy na zneškodnenie 5. Dohodnutie dátumu a času dovozu odpadu vopred 6. Zhoda vlastností odpadu s pôvodnou vzorkou Platné povolenia pre prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov vydané podľa zákony č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Integrované povolenie: IP č. 138-8851/2015/Mar/770740114 zo dňa 31.03.2015     IP zmena č.1: 6933-32457/2015/Mar/770740114/Z1-SP  zo dňa 04.11.2015  IP zmena č.2: 6954-33839/2016/Koz/770740114/Z2  zo dňa 28.10.2016 Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000729-004 OND zo dňa 27.04.2016 Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v okrese Ilava č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000690-004 OND zo dňa 22.04.2016 Zneškodňovanie odpadov - Pavol Pohanka (042 448 5483)  pohanka@dnvenergo.sk      Vodohospodár - Mgr. Ján Pluhár (042 448 5496)  pluhar@dnvenergo.sk Zoznam druhov odpadov zneškodňovaných na neutralizačnej stanici Zoznam druhov odpadov zneškodňovaných na deemulgačnej stanici Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov zo všetkých okresov SR