Neutralizačná stanica - zneškodnovanie kyslých a alkalických odpadov a vôd s obsahom   niektorých kovov Deemulgačná stanica - zneškodnovanie rezných emulzií a zmesí oleja s vodou Podmienky preberania odpadu na prevádzky neutralizačnej stanice a deemulgačnej stanice Aby bolo možné dovezený odpad prijať na zneškodnenie, musia byť vopred splnené nasledovné podmienky: 1. Objednávka zneškodnenia odpadu 2. Dodanie reprezentatívnej vzorky odpadu s opisom vlastností a zloženia 3. Vykonanie testu zneškodnenia s pozitívnym výsledkom 4. Uzatvorenie zmluvy na zneškodnenie 5. Dohodnutie dátumu a času dovozu odpadu vopred 6. Zhoda vlastností odpadu s pôvodnou vzorkou Platné povolenia pre prevádzkovateľa zariadenia na zneškodňovanie odpadov vydané podľa zákony č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Integrované povolenie: IP č. 138-8851/2015/Mar/770740114 zo dňa 31.03.2015     IP zmena č.1: 6933-32457/2015/Mar/770740114/Z1-SP  zo dňa 04.11.2015  IP zmena č.2: 6954-33839/2016/Koz/770740114/Z2  zo dňa 28.10.2016 IP zmena č.3: 4746-18920/2018/Mar/770740114/Z3 zo dňa 11.6.2018 Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000729-004 OND zo dňa 27.04.2016 Súhlas na zhromažďovanie - predĺženie 01 OÚ-IL-OSŽP-2019/000339-002 OND zo dňa 6.2.2019 Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy v okrese Ilava č. OÚ-IL-OSŽP-2016/000690-004 OND zo dňa 22.04.2016 Zoznam druhov odpadov zneškodňovaných na neutralizačnej stanici Zoznam druhov odpadov zneškodňovaných na deemulgačnej stanici Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov zo všetkých okresov SR Súhlas na nakladanie - predĺženie 01 OÚ-IL-OSŽP-2019/000338-002 OND zo dňa 6.2.2019