Hlavné činnosti v oblasti vôd:   - výroba a dodávka vody na pitné a technologické účely Spoločnosť vyrába vodu na pitné a technologické účely na základe rozhodnutia Regionálneho úradu pre verejné zdravotníctvo. Voda je pravidelne kontrolovaná a spĺňa požiadavky na kvalitu podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Vodu dodávame spoločnostiam a podnikateľom v areáli ZTS vrátane priľahlých častí vodovodnou sieťou. - výroba a dodávka upravenej vody Spoločnosť vyrába chemicky upravenú vodu, ktorá je vhodná najmä na chladenie v niektorých technologických procesoch. Voda je dodávaná samostatným rozvodom. - prevádzka, údržba a opravy vodovodov a kanalizácií Pracovníci spoločnosti sa starajú o vodovod a kanalizácie v areáli ZTS, ich funkčnosť, vykonávajú ich údržbu, opravy, zabezpečujú overovanie určených meradiel – vodomerov. - odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku Spoločnosť vlastní a prevádzkuje sieť splaškovej a dažďovej kanalizácie v areáli ZTS a jeho priľahlých územiach. Splaškovou kanalizáciou sa odvádzajú splaškové odpadové vody vznikajúce v areáli do verejnej kanalizácie mesta Dubnica nad Váhom. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch sú odvádzané samostatnou dažďovou kanalizáciou a čistené v Čistiarni dažďových vôd DNV ENERGO od usaditeľných a plávajúcich látok. Výroba a dodávka vody - Vladislav Goga (042 448 5492)   goga@dnvenergo.sk   Odvádzanie vôd a kanalizacie - Pavol Pohanka (042 448 5483)   pohanka@dnvenergo.sk Vodohospodár - Mgr. Ján Pluhár (042 448 5496)      pluhar@dnvenergo.sk Informácie o znečisťovaní životného prostredia V zmysle par. 33a zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov