DNV ENERGO, a. s.
Lieskovec 803/80, 018 41  Dubnica nad Váhom
V zmysle par. 33a zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
týmto zverejňujeme informácie o znečisťovaní životného prostredia:
Prevádzka  -  Neutralizačná stanica DZ 19              rok 2020
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.  
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0 7,6
Chemická spotreba kyslíka CHSKCr mg/l 70 44,1
Nerozpustené látky NL mg/l 30 10,0
Chróm celkový Crcelk mg/l 0,3 < 0,001
Chróm šesťmocný Cr6+ mg/l 0,1 < 0,003
Meď Cu2+ mg/l 0,2 0,01
Nikel Ni2+ mg/l 0,2 0,005
Zinok Zn2+ mg/l 2,0 0,29
Kyanidy CN- mg/l 0,1 < 0,005
Železo Fe mg/l 3 0,02
Sulfidy S2- mg/l 1 < 0,01
Dusitanový dusík N-NO2 mg/l 5,0 0,08
Amoniakálny dusík N-NH4 mg/l 25 1,20
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3 0,30
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3 0,43
Ekotoxicita - lim. TOX-lim. % 30  
Prevádzky  -  Deemulgačné stanice DZ 20 a DH 4b         rok 2020
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozh. DZ 20 DH 4b
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3,0 0,20 0,10
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3,0 0,94 0,25
Nerozpustené látky NL mg/l 40 16,8 14,5
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0 7,8 7,5
Železo Fe mg/l 3,0 0,9 1,7
Anionaktívne tenzidy PAL mg/l 10,0 0,4 0,2
Prevádzka  -  Čistiareň dažďových vôd                rok 2020
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.
Nerozpustené látky NL mg/l 40 3,5
Nepolárne extrahov. látky NEL-IR mg/l 1,0 0,15
Nepolárne extrahov. látky NEL-UV mg/l 1,0 0,28
V Dubnici nad Váhom 25.1.2021