DNV ENERGO, a. s.
Lieskovec 803/80, 018 41  Dubnica nad Váhom
V zmysle par. 33a zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
týmto zverejňujeme informácie o znečisťovaní životného prostredia:
Prevádzka  -  Neutralizačná stanica DZ 19              rok 2018
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.  
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0 7,5
Chemická spotreba kyslíka CHSKCr mg/l 70 40,1
Nerozpustené látky NL mg/l 30 4,5
Chróm celkový Crcelk mg/l 0,3 < 0,001
Chróm šesťmocný Cr6+ mg/l 0,1 < 0,003
Meď Cu2+ mg/l 0,2 0,01
Nikel Ni2+ mg/l 0,2 0,03
Zinok Zn2+ mg/l 2,0 0,90
Kyanidy CN- mg/l 0,1 < 0,005
Železo Fe mg/l 3 0,03
Sulfidy S2- mg/l 1 < 0,01
Dusitanový dusík N-NO2 mg/l 5,0 0,16
Amoniakálny dusík N-NH4 mg/l 25 2,41
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3 0,16
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3 0,26
Ekotoxicita - lim. TOX-lim. % 30  
Prevádzky  -  Deemulgačné stanice DZ 20 a DH 4b         rok 2018
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozh. DZ 20 DH 4b
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3,0 1,15 0,11
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3,0 1,44 0,41
Nerozpustené látky NL mg/l 40 17,4 15,2
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0 8,1 7,8
Železo Fe mg/l 3,0 0,8 1,1
Anionaktívne tenzidy PAL mg/l 10,0 0,6 0,1
Prevádzka  -  Čistiareň dažďových vôd                rok 2018
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.
Nerozpustené látky NL mg/l 40 3,1
Nepolárne extrahov. látky NEL-IR mg/l 1,0 0,12
Nepolárne extrahov. látky NEL-UV mg/l 1,0 0,25
V Dubnici nad Váhom 23.1.2019