DNV ENERGO, a. s.
Lieskovec 803/80, 018 41  Dubnica nad Váhom
V zmysle par. 33a zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
týmto zverejňujeme informácie o znečisťovaní životného prostredia:
Prevádzka  -  Neutralizačná stanica DZ 19              rok 2017
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.  
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0 7,7
Chemická spotreba kyslíka CHSKCr mg/l 70 39,7
Nerozpustené látky NL mg/l 30 13,8
Chróm celkový Crcelk mg/l 0,3 0,002
Chróm šesťmocný Cr6+ mg/l 0,1 0,001
Meď Cu2+ mg/l 0,2 0,01
Nikel Ni2+ mg/l 0,2 0,02
Zinok Zn2+ mg/l 2,0 0,45
Kyanidy CN- mg/l 0,1 < 0,005
Železo Fe mg/l 3 0,03
Sulfidy S2- mg/l 1 < 0,01
Dusitanový dusík N-NO2 mg/l 5,0 0,42
Amoniakálny dusík N-NH4 mg/l 25 2,26
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3 0,19
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3 0,70
Ekotoxicita - lim. TOX-lim. % 30  
Prevádzky  -  Deemulgačné stanice DZ 20 a DH 4b         rok 2017
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozh. DZ 20 DH 4b
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3,0 0,33 0,12
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3,0 1,47 0,83
Nerozpustené látky NL mg/l 30 / 40 29,9 13,3
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0 7,7 8,0
Železo Fe mg/l 3,0 0,6 1,3
Anionaktívne tenzidy PAL mg/l 10,0 0,6 0,3
Prevádzka  -  Čistiareň dažďových vôd                rok 2017
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.
Nerozpustené látky NL mg/l 40 3,6
Nepolárne extrahov. látky NEL-IR mg/l 1,0 0,05
Nepolárne extrahov. látky NEL-UV mg/l 1,0 0,28
V Dubnici nad Váhom 23.1.2018