DNV ENERGO, a. s.
Lieskovec 803/80, 018 41  Dubnica nad Váhom
V zmysle par. 33a zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
týmto zverejňujeme informácie o znečisťovaní životného prostredia
v mesiaci : november 2022
Prevádzka  -  Neutralizačná stanica DZ 19
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.  
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0  
Chemická spotreba kyslíka CHSKCr mg/l 70  
Nerozpustené látky NL mg/l 30  
Chróm celkový Crcelk mg/l 0,3  
Chróm šesťmocný Cr6+ mg/l 0,1  
Meď Cu2+ mg/l 0,2  
Nikel Ni2+ mg/l 0,2  
Zinok Zn2+ mg/l 2,0  
Ľahko uvoľniteľné kyanidy CN- mg/l 0,1  
Železo Fe mg/l 3  
Sulfidy S2- mg/l 1  
Dusitanový dusík N-NO2 mg/l 5  
Amoniakálny dusík N-NH4 mg/l 25  
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3  
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3  
Prevádzky  -  Deemulgačné stanice DZ 20 a DH 4b
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozh. DZ 20 DH 4b
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3    
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3    
Nerozpustené látky NL mg/l 40    
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0    
Železo Fe mg/l 3,0    
Anionaktívne tenzidy PAL mg/l 10,0    
Prevádzka  -  Čistiareň dažďových vôd
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.
Nerozpustené látky NL mg/l 40 2,5
Nepolárne extrahov. látky NEL-IR mg/l 1,0 < 0,04
Nepolárne extrahov. látky NEL-UV mg/l 1,0 0,4
V Dubnici nad Váhom 28.11.2022