DNV ENERGO, a. s.
Lieskovec 803/80, 018 41  Dubnica nad Váhom
V zmysle par. 33a zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
týmto zverejňujeme informácie o znečisťovaní životného prostredia
v mesiaci : október 2023
Prevádzka  -  Neutralizačná stanica DZ 19
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.  
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0 7,5
Chemická spotreba kyslíka CHSKCr mg/l 70 46,6
Nerozpustené látky NL mg/l 30 8,8
Chróm celkový Crcelk mg/l 0,3 < 0,001
Chróm šesťmocný Cr6+ mg/l 0,1 < 0,003
Meď Cu2+ mg/l 0,2 0,01
Nikel Ni2+ mg/l 0,2 0,00
Zinok Zn2+ mg/l 2,0 0,14
Ľahko uvoľniteľné kyanidy CN- mg/l 0,1 < 0,005
Železo Fe mg/l 3 0,01
Sulfidy S2- mg/l 1 < 0,01
Dusitanový dusík N-NO2 mg/l 5 0,01
Amoniakálny dusík N-NH4 mg/l 25 0,9
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3 0,05
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3 0,16
Prevádzky  -  Deemulgačné stanice DZ 20 a DH 4b
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozh. DZ 20 DH 4b
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3 0,11 < 0,04
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3 0,15 0,11
Nerozpustené látky NL mg/l 40 8,2 8,8
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0 7,4 7,8
Železo Fe mg/l 3,0 1,33 1,04
Anionaktívne tenzidy PAL mg/l 10,0 0,1 0,3
Prevádzka  -  Čistiareň dažďových vôd
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.
Nerozpustené látky NL mg/l 40 4,8
Nepolárne extrahov. látky NEL-IR mg/l 1,0 0,05
Nepolárne extrahov. látky NEL-UV mg/l 1,0 0,05
V Dubnici nad Váhom 8.11.2023