DNV ENERGO, a. s.
Lieskovec 803/80, 018 41  Dubnica nad Váhom
V zmysle par. 33a zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov
týmto zverejňujeme informácie o znečisťovaní životného prostredia
v mesiaci : december 2021
Prevádzka  -  Neutralizačná stanica DZ 19
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.  
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0 7,7
Chemická spotreba kyslíka CHSKCr mg/l 70 32,0
Nerozpustené látky NL mg/l 30 10,7
Chróm celkový Crcelk mg/l 0,3 < 0,001
Chróm šesťmocný Cr6+ mg/l 0,1 < 0,003
Meď Cu2+ mg/l 0,2 0,01
Nikel Ni2+ mg/l 0,2 0,00
Zinok Zn2+ mg/l 2,0 0,13
Ľahko uvoľniteľné kyanidy CN- mg/l 0,1 < 0,005
Železo Fe mg/l 3 0,02
Sulfidy S2- mg/l 1 < 0,01
Dusitanový dusík N-NO2 mg/l 5 < 0,01
Amoniakálny dusík N-NH4 mg/l 25 3,5
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3 < 0,2
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3 0,06
Prevádzky  -  Deemulgačné stanice DZ 20 a DH 4b
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozh. DZ 20 DH 4b
Nepolárne extrah. látky NEL-IR mg/l 3 0,20 0,44
Nepolárne extrah. látky NEL-UV mg/l 3 0,87 0,29
Nerozpustené látky NL mg/l 40 28,6 15,5
Reakcia pH stupeň 6,0 - 9,0 7,8 7,7
Železo Fe mg/l 3,0 0,66 2,02
Anionaktívne tenzidy PAL mg/l 10,0 0,4 0,04
Prevádzka  -  Čistiareň dažďových vôd
Ukazovateľ Značka Jednotka Dovolená hodnota Skutočné vypúšťané hodnoty
podľa platného rozhod.
Nerozpustené látky NL mg/l 40 2,7
Nepolárne extrahov. látky NEL-IR mg/l 1,0 < 0,2
Nepolárne extrahov. látky NEL-UV mg/l 1,0 0,05
V Dubnici nad Váhom 10.1.2022